Rákoscsaba száz évvel ezelőtt | Rákoscsaba

Rákoscsaba száz évvel ezelőtt

Éppen 100 éve jelent meg Szánthó Géza, rákoscsabai református lelkész “Rákoscsaba község régi és újkori ismertetése” című könyve.Az eredeti kiadásban ma már nehezen elérhető könyvet 1996-ban a Budapest XVII.-kerületi önkormányzat újra kiadta. A második kiadást, függelékként a szerző kéziratos hagyatékából származó feljegyzések teszik teljessé. A szerző 1903-tól 1933-ig volt a Rákoscsabai református közösség pásztora, nevéhez fűződik többek közt, a új templom felépítése.

Néhány részlet Szánthó Géza könyvéből, a nagyközség száz évvel ezelőtti életéről:

  … Az 1889 aug. 20:-i nagy tűz földig rombolván a Fűzkút-utca elején (ma Zrinyi utca 3. szám) levő ósdi Községházát, öt évi bérházban valótartózkodás után, 1894-ben, Kováts János bírósága alatt, a Pesti úton (ma Kossuth Lajos u. 25. szám) levő Kaál-féle, kőből épült, nagy magánlakás vásároltatott meg Községháznak és jegyzői lakásnak 14.000 koronáért…
  … 1895-ben Kováts bíró kezdeményezésére, miniszteri engedéllyel, a ref. templom előtti téren Szerda és Szombat napokon hetipiac tartása rendszeresíttetik. S még ez évben a képviselő testületi gyűléseken oda hat a bíró, hogy a vasúti állomáshoz levezető gyalogjárda hidakkal ellátva feltöltetik…
  … 1897 nyarán, mikor már Mihály András ült a birói székben s Kovach Károly volt a jegyző, kint az Ilona-telepen, a Pintér-féle malom közelében, húsvizsgálóbiztos beállításával, közvágóhíd építtetik…
  … 1898-ban a rom. kath. és ref. temetők közös határán hullaház létesíttetik.
  … 1899-ben a Széchenyi-ut és Lajos-utca sarkán levő kis területjén a községnek tűzoltói szertár készíttetik…
  … 1900 január 28-án végzésbe hozatik, hogy ezután a község neve összeírva : „Rákoscsaba” lesz…
  … 1906-ban Tüskés Mihály bíró második évében, a Széchenyi út és Lajos-utca találkozásánál levő nagy portán, a régi düledező községi kovácsműhely ujjal cseréltetik fel…
  … 1908-ban a körorvosi székhely ide tétetvén át, törvényhatósági rendeletre kimondatik, hogy az orsz. orvosi fizetés- és nyugdíjrendezésekkel, önálló községi orvosi állássá alakíttatik. Ugyanez évben patika létesítése iránt lépés tétetvén, a szomszédos péceli és rákoskereszturi gyógyszerészek intrikái dacára, dr. Lakatos Kálmán esperes-plébános, Szánthó Géza ref. lelkész, Kovach Károly községi főjegyző, Tüskés Mihály bíró és Mess Máté árva-gyám addig járnak a főispánnak és az orsz. közegészségügyi osztály főnökének a nyakára, mígnem november elején megnyithatja modernül berendezett gyógytárát Vagaszky Kázmér volt budapesti patikus, ki maga is sokat fáradozott ezen fontos ügyben, dr. Lisznyai Damo Endre egészségügyi tanácsostól protegáltatván.
  Még ez évben községi szülésznői állás létesíttetik s Gacsal Jánosné eddigi magán bábával betöltetik…
  … 1909-ben a vasúti állomáshoz vezető Széchenyi-út makadámmal és két vasbeton híddal 23.000 koronáért megkészíttetik…
  … 1910 március 9-én a Phöbus villanyvilágítási vállalattal szerződés köttetik 130 darab 40 gyertyafényű (ebből 50 egész, 80 fél éjjel égő) utcai villanylámpára évi 3000 koronáért, két éven belöli felállítás kötelezettségével.
  Ugyanezen gyűlés határozatából kifolyólag a Fasor és Béla-utca sarkán 624 n-öles telek vásároltatott 4050 koronáért községi iskola részére.
  Majd a június 24-én tartott gyűlésen pedig felhatalmaztatott főjegyző és bíró arra, hogy a Petőfi-utca végén levő rom. kath. régi temetőből egy kettős telket és az Antal-utca elején levő Ribáry.Balogh telekből egy 910 n-öles területet vegyenek meg két községi óvoda részére.
  … 1911 márciusában kezdetett meg – A Kossuth Lajos és Széchenyi-utcák találkozási pontján levő községi kocsma helyén, az új községháza építése – Várady Miklós kir. tanácsos, majd ennek hirtelen elhunytával Pisinger Gyula főmérnök ellenőrzése mellett, október végéig. Ekkorra befejeztetvén az építkezés, miután már a hivatal is beköltözött november első felében, .18-án, … a felavatás is megtartatott…
  … 1912 április 25-én csendőrség felállítása kérelmeztetett, felajánlva öt évig ingyen lakást, az utánra is mérsékelt bérletű községi házat laktanyának. – Július 5-én, miután dr. Lakatos Kálmán esperes-plébános, Szánthó Géza ref. lelkész, Kovach Károly főjegyző egy héttel előbb Szabó László belügyi min. tanácsost felkeresve. rá tudták. birni a csendőrség felállitására, sőt igéretet tett, hogy két hónapon belül öt emberből álló örsöt küld, melynek lakásáról azonnal intézkedjék a község, képviselőtestület kimondja, hogy az idő rövidségénél fogva a csendőrlaktanyát épitő szándékáról letesz és az Anna-utcában lévő Simonovics-féle, e célra nagyon. alkalmas házat veszi meg 15.000 koronáért s a szerződés megkötésére birót és főjegyzőt felhatalmazza.
  Ugyanezen gyülésen 400 korona szavaztatik meg a község monographiájának kiadási költségei hez. – Még julius folyamán. esperes-plebános és főjegyző utánjárására folyósíthatik a két községi tanító fizetéséhez kért 900-900 K állami kiegészítés, sőt, a harmadik tanító részere is szept. 1-re kilátásba helyeztetik.
  A takarékpénztár által az egész délnyugati ujtelepen, valamint az anyaközségben részlegesen készített vízvezetéknek átvételében most /1912/ tárgyal a képviselőtestület…

Copyright © Rákoscsaba - Powered by WordPress